Privacyverklaring Cliënten

 ISZA Thuiszorg, gevestigd aan de Energiestraat 5 D, 1211 AN te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

ISZA Thuiszorg verleent verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp thuis. Wanneer u zorg van ISZA Thuiszorg ontvangt, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk vinden dat de uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is. (Wet AVG).

Contactgegevens:

ISZA Thuiszorg
Energiestraat 5 D

1211 AN Naarden

035-7600635

Rene Jacobs is de functionaris gegevensbescherming van ISZA Thuiszorg . Hij is telefonisch te bereiken via nummer 0638066848.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Cliënten

Wanneer u zorg van ons krijgt, zullen we naar uw persoonsgegevens vragen. Sommige persoonsgegevens worden door derden bij ons aangeleverd, bijvoorbeeld bij een overdracht naar een andere zorgaanbieder. Deze persoonsgegevens betreffen naast uw naam, adres, etc. ook identificatiegegevens, gegevens over uw gezondheid, persoonlijke en fysieke kenmerken, psychische gegevens, gezinssamenstelling, leef(stijl)gewoonten, opleiding en vorming, beroep, vrijetijdsbestedeling, interesses en woningkenmerken. We verzamelen alléén die gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op uw zorgvraag en zorgverlening. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u óf uw vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is.

Contactpersonen

Om de zorgverlening goed, veilig en verantwoord te laten verlopen is het belangrijk dat wij contactgegevens hebben van de contactpersonen van de cliënt. Deze kunnen we bijvoorbeeld gebruiken in het geval we de cliënt niet kunnen bereiken. Wanneer u contactpersoon bent, dan leggen wij alleen uw bereikbaarheidsgegevens en uw relatie tot de cliënt vast en gebruiken we deze alleen wanneer wij de cliënt niet kunnen bereiken. Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Wanneer u de toestemming intrekt zullen wij de verwerking van uw gegevens direct staken.

Dit betekent dat u bij ons dan niet langer bekend bent als contactpersoon van de cliënt.

Klagers

Niet in alle gevallen verloopt de zorg zoals wij deze bedoeld hebben. Dit kan tot gevolg hebben dat u namens een cliënt een klacht indient bij ISZA Thuiszorg. Wanneer u dit doet zullen we niet alleen de klacht, maar ook de bereikbaarheidsgegevens en de relatie tot de cliënt namens wie de klager een klacht indient vastleggen. Dit is belangrijk om de klacht op een goede manier af te kunnen handelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ISZA-zorg.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

ISZA Thuiszorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISZA Thuiszorg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ISZA Thuiszorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

  • Cliënten

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde zorgverlening.

Medische gegevens: gedurende vijftien jaar na einde zorgverlening.

Financiële gegevens m.b.t. declaraties van zorg: gedurende zeven jaar na einde zorgverlening.

  • Vertegenwoordigers Contactgegevens:

gedurende één jaar na einde vertegenwoordiging.

  • Klagers

Klacht: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.

Contactgegevens: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.                                         

Ontvangers van persoonsgegevens

ISZA Thuiszorg schakelt bij de uitvoering van de zorg derden in. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ISZA Thuiszorg derden inschakelt voor de verwerking van gegevens in het Elektronisch Client Dossier (ECD).

In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van ISZA Thuiszorg door de leverancier verwerkt. De leverancier is dan een ‘verwerker’. ISZA Thuiszorg heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een ‘verwerkersovereenkomst’.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat ISZA Thuiszorg persoonsgegevens “deelt” bijvoorbeeld bij een samenwerking binnen de zorg.

Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met huisartsen, apotheken, ziekenhuizen of wijkteams. Hiervoor geldt dat deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens. ISZA Thuiszorg heeft hierover met deze partijen afspraken gemaakt en deze opgenomen in een overeenkomst van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op deze manier zorgt ISZA Thuiszorg ervoor dat uw persoonsgegevens binnen deze samenwerking zo veilig mogelijk worden verwerkt. Op grond van wet- en regelgeving is het voor ons verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties of andere instanties. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw zorg declareren bij een zorgverzekeraar. Wij sturen dan gegevens van u door zodat wij op grond van de Zorgverzekeringswet uw zorg vergoed krijgen. Belangrijk is dat wij alléén die gegevens doorgeven die direct in relatie staan met de doorgifte. Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven en/of worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. ISZA Thuiszorg geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

ISZA Thuiszorg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van ISZA Thuiszorg en andere zorgverleners die door ISZA Thuiszorg zijn ingehuurd hebben geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die ISZA Thuiszorg verwerkt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISZA Thuiszorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via email zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens; Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens; Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens; Recht om vergeten te worden. Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens. Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen via info@ISZA-zorg.nl of schriftelijk naar:

 

ISZA Thuiszorg,  Energiestraat 5 D, 1211 AN Naarden

 

Bezwaar

Bij het recht op bezwaar of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ISZA Thuiszorg, 
Rene Jacobs is de functionaris gegevensbescherming van ISZA Thuiszorg. Hij is telefonisch te bereiken via nummer 0638066848.

 

Wanneer u een klacht in wilt dienen over de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens door ISZA Thuiszorg dan kunt deze klacht indienen bij: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ Den Haag Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toestemming

ISZA Thuiszorg zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. In bepaalde gevallen betekent dit dat wij uw handtekening hiervoor nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw gegevens aan een derde partij door willen geven en daarvoor uw toestemming nodig hebben. Daarnaast vragen wij u om toestemming wanneer wij gegevens van u willen opvragen bij een derde partij zoals bijvoorbeeld een huisarts of een collega instelling. U kunt uw afgegeven toestemming te alle tijden intrekken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISZA Thuiszorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie op 035-7600635 of via info@ISZA-zorg.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via 035-7600635 of via info@ISZA-zorg.nl