privacy

Persoonlijke verzorging aan huis

Voorwoord

ISZA Thuiszorg vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt ISZA Thuiszorg dan ook overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.
Hieronder volgt een uitleg welke gegevens ISZA Thuiszorg gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

ISZA Thuiszorg
Energiestraat 5D, 1411 AN Naarden

Kamer van Koophandel
Reg.nr.: 69256063

Waarom verwerken wij gegevens

Als u bijvoorbeeld een vraag stelt via onze website, solliciteert of een formulier invult, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens van uzelf.

ISZA Zorg verwerkt deze gegevens om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw (aan)vraag, aanmelding, opmerking of sollicitatie. Ook kunnen wij gegevens gebruiken om onze website- en/ of dienstverlening te verbeteren.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij mogen deze gegevens van u via de website verwerken, omdat:

  •  u hier toestemming voor hebt gegeven
  • vanwege het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen
  •  de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ISZA Zorg of van een derde

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verwerking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt.

Uitgangspunt daarbij is steeds dat ISZA Zorg niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Cookies

ISZA Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies
en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ISZA thuiszorg zijn opgenomen in het zogenoemde register van verwerkingsactiviteiten.

Een uittreksel van de door ISZA thuiszorg van u verzamelde persoonsgegevens (inclusief het doel en de grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van ISZA thuiszorg.

Uw dossier

U hebt het recht uw persoonsgegevens en uw volledige cliëntendossier bij ons in te zien. ISZA Zorg mag dit niet weigeren.

Wel mag ISZA Zorg bepaalde delen van informatie afschermen als daar gegevens in staan over derden, zoals een familielid. De behandelaar hoeft geen inzage te geven in zijn/ haar persoonlijke werkaantekeningen.

Ook hebt u het recht om een kopie van uw dossier op te vragen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. In de brief zet u uw handtekening en verifiëren we uw identiteitsbewijs.

De aanvraag kunt u sturen naar:

ISZA Thuiszorg
Energiestraat 5D
1411 AN Naarden

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ISZA Zorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

Hiertoe zijn diverse maatregelen genomen. Personen die namens ISZA Zorg toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. ISZA Zorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Functionaris gegevensbescherming

ISZA Zorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ISZA Zorg over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG apporteert rechtstreeks aan de directeur / bestuurder van ISZA Zorg. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Toezichthouder

 

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

U vindt de contactgegevens van de Autoriteit
Persoonsgegevens via de website:

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site.

Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacybeleid of een beroep wilt doen op uw wettelijke rechten, dan kunt u met ons contact opnemen of met de functionaris gegevensbescherming.

info@isza-zorg.nl

ISZA Thuiszorg